Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Ruszył trzeci nabór wniosków na Inicjatywę Lokalną

Ruszył trzeci nabór wniosków o wsparcie z budżetu Miasta Grajewo działań z zakresu Inicjatyw Lokalnych.

Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na 2019 r. na ten cel to 11.212,06 złotych

Nabór wniosków trwa do 02 maja br.

Wnioski można składać drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, z dopiskiem: „Nabór na wniosków na Inicjatywę Lokalną” lub bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta Grajewo, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Wniosek stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 603/18 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia
29 maja 2018 r. w sprawie procedur dotyczących wykonania uchwały nr L/381/18 Rady Miasta Grajewa z dnia
25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

INICJATYWA LOKALNA

CO TO JEST?
Inicjatywa lokalna jest jedną z form współpracy Miasta Grajewo z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
KTO MOŻE BYĆ WNIOSKODAWCĄ?
Wnioskodawcą o wykonanie inicjatywy lokalnej mogą być mieszkańcy Grajewa bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie miasta Grajewo.
POMYSŁY NA DZIAŁANIE?
Zgłaszane pomysły muszą wpisywać się z niżej wymieniony zakres realizacji zadań publicznych:
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– działalności charytatywnej;
-podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;
– działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
-działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
– ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– turystyki i krajoznawstwa;
– porządku i bezpieczeństwa publicznego;
– rewitalizacji.
JAK TO ZROBIĆ?
I ETAP: ZŁÓŻ WNIOSEK i pozyskaj fundusze na realizację swoich pomysłów.
Wniosek oceniany jest na podstawie kryteriów:
– Celowość realizacji inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
-Udział mieszkańców (wnioskodawcy) w realizację zadania: finansowy, rzeczowy, praca społeczna;
– Procent zaangażowania środków budżetowych Miasta w całkowitych kosztach Inicjatywy;
– Stopień przygotowania realizacji zadania;
– Sposób i koszt utrzymania efektów inicjatywy lokalnej;
-Trwałość rezultatów;
– Spójność inicjatywy lokalnej z Gminnym Programem Rewitalizacji Grajewa;
– Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań objętych wnioskiem.
II ETAP: PODPISANIE UMOWY
Urząd zawiera z wnioskodawcami umowę na czas określony o wykonanie Inicjatywy Lokalnej.
III ETAP: REALIZACJA INICJATYWY (wspólne działanie)
Wnioskodawcy i Urzędnicy angażują się w realizację projektu zgodnie z podziałem zadań zawartych w umowie.
IV ETAP: ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Wspólne opracowanie sprawozdania z realizacji Inicjatywy Lokalnej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o naborze

Wniosek wersja edytowalna

Zarządzenie Nr 603/18 z dnia 2018-05-29 w sprawie procedur dotyczących wykonania uchwały nr L/381/18 Rady Miasta Grajewa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

UCHWAŁA NR L/381/18 RADY MIASTA GRAJEWO w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków