Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Obszar rewitalizacji

Obszar obejmujący całość lub część obsza­ru zdegradowanego, charakteryzujący się szczególną koncentracją negatywnych zja­wisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, gmina zamierza pro­wadzić rewitalizację. Dla obszaru rewitalizacji gmina opracowuje i uchwala Gminny Program Rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszka­ły przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzie­lony na podobszary, w tym podobszary nie­posiadające ze sobą wspólnych granic.