Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Modelowa Rewitalizacja Miast

Miasto Grajewo znalazło się wśród 20 miast, które otrzymały dotację w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Założeniem konkursu było wsparcie samorządów w procesie przygotowania programów rewitalizacji oraz modelowych rozwiązań, z których będą mogły korzystać także inne samorządy. Projekt pn. Rewitalizacja centrum Grajewa znalazł się na ósmym miejscu listy rankingowej z kwotą dofinansowania 1 174 860 zł.

Głównym celem projektu jest wyprowadzenie obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej poprzez wypracowanie modelowych rozwiązań reagujących na główne problemy obszaru: degradację
zabudowy oraz wykluczenie społeczne i gospodarcze.

W ramach projektu powstanie Gminny Program Rewitalizacji (GPR), który jest podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji. Dodatkowo zostaną opracowane programy skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, mieszkających na obszarze rewitalizacji. Mające na celu ochronę przed degradacją społeczną poprzez pomoc w nauce, propozycje efektywnych form spędzania czasu wolnego w przypadku dzieci i młodzieży, zaś w odniesieniu do dorosłych – znalezienie pracy, zdobycie zawodu oraz aktywizację społeczną. Opracowany zostanie program przyciągnięcia inwestorów do obszaru rewitalizowanego, by mogły powstać nowe miejsca pracy. Działania w sferze infrastruktury będą opierały się na ekspertyzach i inwentaryzacjach budynków przeznaczonych do remontów/modernizacji/ przebudowy/rozbudowy na obszarze rewitalizacji oraz opracowaniu projektów budowlanych remontów, termomodernizacji, przebudowy/rozbudowy i wyposażenia w brakujące instalacje wraz kosztorysami. Powstałe dokumenty stworzą podstawę do prowadzenia przeprowadzenia długotrwałego, przemyślanego i skutecznego procesu rewitalizacji Grajewa.

Z uwagi na modelowy charakter projektu Miasto Grajewo będzie dzieliło się swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie rewitalizacji z innymi gminami w Polsce.