Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Obszar zdegradowany

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzyso­wym z powodu koncentracji negatywnych zja­wisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także nie­wystarczającego poziomu uczestnictwa w ży­ciu publicznym i kulturalnym oraz co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzen­no-funkcjonalnych, technicznych.

Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposia­dające ze sobą wspólnych granic, pod warun­kiem stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środo­wiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.