Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Planowane

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: KILIŃSKIEGO, KS. J. POPIEŁUSZKI, J. PIŁSUDSKIEGO I PLACU NIEPODLEGŁOŚCI W GRAJEWIE.

Na podstawie Uchwały nr XLVII/367/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego, Ks.J.Popiełuszki, J.Piłsudskiego i Placu Niepodległości w Grajewie , ogłaszam co następuje:

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 01.03. 2018 do 15.03.2018 roku w formie:

1. Spotkania otwartego z mieszkańcami miasta (przedstawienie multimedialnej wizualizacji oraz makiety architektonicznej zagospodarowania terenu),

Spotkanie odbędzie się w dniu: 05.03.2018r. (poniedziałek) o godz. 15.30

w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo (ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo)

2. Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną na adres sekretariat@um.grajewo.pl , drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo. Uwagi i opinie w formie papierowej, elektronicznej będą zbierane od 01.03.2018 do 15.03.2018 r.

Materiały informacyjne wraz z formularzem konsultacyjnym będą dostępne od dnia 01.03.2018 r.:

w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.um.grajewo.pl
na stronie internetowej miasta Grajewo pod adresem grajewo.pl
na stronie internetowej Rewitalizacji centrum Grajewa pod adresem rewitalizacja.grajewo.plCelem konsultacji jest wypracowanie wspólnego stanowiska władz i mieszkańców w sprawie zagospodarowania terenu miejskiego położonego w rejonie ulic Kilińskiego, Popiełuszki, Piłsudskiego i Placu Niepodległości. Konsultacje społeczne pozwolą włączyć różne grupy interesu w projektowanie w/w miejsca i umożliwić realny wpływ na ostateczną koncepcję.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Załączniki:

Ogłoszenie Burmistrza Grajewa o konsultacjach