Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

BURMISTRZ MIASTA GRAJEWO OGŁASZA ROZPOCZĘCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. Z 2017 poz. 1023, 1529), ogłaszam co następuje:

Na podstawie uchwały nr XXXIV/269/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29.03.2017 r. miasto Grajewo przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo.

Miasto Grajewo zamierza opracować i realizować na swoim obszarze program rewitalizacji, polegający na wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie, prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji.

Miasto Grajewo przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi ustawy o rewitalizacji, wyznaczyło i przyjęło obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji uchwałą nr XXXIII/261/17 z dnia 02.03.2017 r. zmieniony uchwałą nr XXXIX/303/17 z dnia 30.08.2017 r. na którym zamierza prowadzić rewitalizację: centrum miasta w rejonie głównego skrzyżowania dróg krajowych nr 61 i nr 65 w centrum miasta oraz ulic zlokalizowanych w bezpośrednim ich sąsiedztwie o pow. 76,4 ha, co stanowi 4 % powierzchni miasta.

Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020
w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów.

Mieszkańcy przekształcanego terenu powinni być świadomi zmian zachodzących w ich otoczeniu i aktywnie w tym procesie uczestniczyć.

Mając na względzie powyższe, informuję o rozpoczęciu konsultacji i zapraszam Mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach mających na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 16.11. 2017 roku do dnia 11.12.2017 roku w formie:

1. Spotkania otwartego z mieszkańcami miasta i interesariuszami rewitalizacji (konsultacje z wykorzystaniem elementów metody planowania partycypacyjnego Planning for real),

Spotkanie odbędzie się w dniu:

23.11.2017r. (czwartek) o godz. 15.00

w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo (ul. Strażacka 6A, 19-200Grajewo)

2. Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.grajewo.pl , drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu,

3. Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo w pokoju 9-10 lub telefonicznie pod numerem (0) 86 273 0 827 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Uwagi i opinie w formie papierowej, elektronicznej oraz ustnej będą zbierane od 16.11.2017 do 11.12.2017 r. (tj. 32 dni od dnia powiadomienia o którym mowa w art.6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji).

Materiały informacyjne wraz z formularzem konsultacyjnym będą dostępne od dnia 16.11.2017 r.:

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Do pobrania:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 2017-11-09