Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Centrum miasta czekają zmiany

„Rewitalizacja” znaczy „przywracanie do życia”, to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez wielokierunkowe działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy. W rzeczywistości proces rewitalizacji centrum Grajewa trwa już od wielu lat. Dzięki pozyskanym środkom mamy szansę, by zmiany na lepsze nabrały tempa i rozmachu.

Przypomnijmy, że Miasto Grajewo jest jedynym samorządem w województwie podlaskim, któremu przyznano dotację w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju pod nazwą „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Spośród 240 projektów ministerstwo finalnie wybrało 20 miast, którym przyznano dotację na realizację modelowych działań z zakresu obszarów wymagających odnowy. W ścisłym gronie, plasując się na ósmym miejscu listy rankingowej, znalazło się Miasto Grajewo, uzyskując wsparcie finansowe w kwocie 1 174 860 na realizację projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa”.

Radni Miasta Grajewo 30 sierpnia 2017 r. na XXXIX zwyczajnej sesji jednogłośnie wyznaczyli najbardziej zdegradowany obszar miasta, gdzie mają być podejmowane działania rewitalizacyjne. Działania będą kompleksowe – rewitalizacja jest bowiem operacją na wielu płaszczyznach. Nie jest to jedynie renowacja czy modernizacja istniejącej zabudowy. Zadaniem rewitalizacji jest także eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych, takie jak patalogie, bezrobocie, przestępczość, uzależnienia, niski poziom wykształcenia oraz zwiększenie potencjału gospodarczego rewitalizowanego obszaru.

W najbliższych dniach mają zostać rozstrzygnięte przetargi na dokumentację projektową, które w październiku br. ogłosił Referat Inwestycji. Mając dokumentację będziemy mogli przystąpić do działań naprawczych na płaszczyźnie przestrzennej i infrastrukturalnej. Dokumentacja projektowa dla zadania „Zagospodarowanie terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego. Ks.J.Popiełuszki, J.Piłsudskiego i Placu Niepodległość” ma zawierać nowe zagospodarowanie Placu Niepodległości , utworzenie nowego, reprezentacyjnego deptaku od Pl. Niepodległości do ul. Popiełuszki, budowę parkingu na samochody osobowe, budowę stacji na ładowanie pojazdów elektrycznych, urządzenie skweru zieleni, ekranu akustycznego od terenu PKP, fontanna, miejsca relaksu, małą architekturę, budowę oświetlenia terenu oraz instalacji monitoringu.

Poprawa stanu technicznego i estetyki budynków oraz wyposażenie mieszkań w brakujące media to priorytety planu rewitalizacji w zakresie mieszkalnictwa. Inwestować trzeba przede wszystkim, w mieszkańców. Dlatego w ramach rewitalizacji powstało Centrum Społecznościowe „Nowa Droga”, gdzie organizowane są zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Centrum to miejsce integracji i aktywizacji mieszkańców. Uzupełnieniem Centrum są pracujący streetworkerzy i animatorzy ze Stowarzyszenia „Alternatywa”, którzy wychodzą bezpośrednio do mieszkańców, którzy z rożnych powodów niechętnie korzystają z tradycyjnych form wsparcia socjalnego. Tylko w ciągu trzech miesięcy funkcjonowania Centrum zorganizowano kilkanaście festynów na podwórkach, wieczorków pod chmurką czy warsztatów wokalnych.

Jednocześnie po wielu miesiącach prac, spotkań z mieszkańcami i konsultacjach udało się stworzyć projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017 -2027. Do 11 grudnia br. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi, opinie i pomysły dotyczące treści GPR poprzez formularz konsultacyjny oraz ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo w pokoju 9-10.

Formularz należy przesłać na adres rewitalizacja@um.grajewo.pl lub dostarczyć do Urzędu Miasta.

Materiały informacyjne wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne są:

– w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.um.grajewo.pl

– na stronie internetowej miasta Grajewo pod adresem www.grajewo.pl

– na stronie internetowej Rewitalizacji centrum Grajewa pod adresem www.rewitalizacja.grajewo.pl

– w Referacie Pozyskiwania Środków pok. nr 9-10 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Plan rewitalizacji Grajewa ma służyć innym samorządom jako wzór, w związku z tym poddany został opiniowaniu Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia aktualności dotyczących procesu rewitalizacji w Grajewie również stronie miasta Grajewo www.grajewo.pl