Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Dodatkowy nabór członków Komitetu Rewitalizacji
Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza dodatkowy nabór aktywnych mieszkańców, chcących działać na rzecz rewitalizacji.

27 czerwca br. Rada Miasta Grajewo Uchwałą nr LII/397/18 przyjęła zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Swą kandydaturę można zgłaszać od 17 sierpnia do 7 września 2018 r.

Czym jest Komitet Rewitalizacji?
Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) z organami miasta.
Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Burmistrza Miasta Grajewo.
Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowywaniu uchwał Rady Miasta Grajewo oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Grajewo związanych z rewitalizacją.

Skład Komitetu Rewitalizacji i zasady jego działania

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie do 16 osób, w tym:
– 2 osoby będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości znajdujących się na obszarze rewitalizacji,
– 2 osoby będące przedstawicielami podmiotów zarządzających nieruchomościami z obszaru rewitalizacji,
– 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie miasta Grajewo), prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność na obszarze rewitalizacji lub na rzecz tego obszaru,
– 2 prowadzące działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji,
– 2 mieszkańców obszaru rewitalizacji,
– 2 mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji,

Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też:
– 2 przedstawicieli Rady Miasta Grajewo,
– 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Grajewo lub jednostek miejskich,

Kadencja Komitetu Rewitalizacji upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji , a prace w nim będą miały charakter społeczny. Członkowie Komitetu będą się zbierali co najmniej dwa razy w roku.
Poniżej znajduje się uchwała Rady Miasta Grajewo dotycząca zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go w jeden z wybranych sposobów:
1. Drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
2. Bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta Grajewo, w godzinach pracy tut. Urzędu.


Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy
Uchwała nr LII/397/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Mapa obszaru rewitalizacji
Ogłoszenie o dodatkowym naborze na członka Komitetu Rewitalizacji