Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na zdegradowanych obszarach miast. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Rewitalizacji podlegają miejskie obszary kryzysowe i zdegradowane, a dokonuje się jej przede wszystkim w kontekście społecznym.

Dlaczego wyznaczamy obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji?  

Aby miasto mogło w prawidłowy sposób, przeprowadzić rewitalizację obszaru zdegradowanego korzystając z ustawowych narzędzi prawnych zapewniających jej kompleksowość oraz działanie w ścisłej współpracy z lokalną społecznością.

Kto może uczestniczyć w procesie rewitalizacji?

1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2. mieszkańcy miasta inni niż wymienieni w pkt 1;

3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;

4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6. organy władzy publicznej;

7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Cel rewitalizacji

Przekształcenie obszaru zdegradowanego w atrakcyjne miejsce do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i twórczej oraz spędzania wolnego czasu poprzez szeroki zakres działań inwestycyjnych oraz stymulujących rozwój gospodarczy i społeczny, opartych na szerokim partnerstwie lokalnym.

Pliki w załączniku do pobrania:

  • Obwieszczenie Burmistrza Miasta.
  • Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  • Mapa zaproponowanego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
  • Formularz konsultacyjny.
  • Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.