Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Konsultacje społeczne związane z opracowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo

Na podstawie uchwały nr XXXIV/269/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29.03.2017 r. miasto Grajewo przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo.

Miasto Grajewo zamierza opracować i realizować na swoim obszarze program rewitalizacji, polegający na wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie, prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji.

Miasto Grajewo przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi ustawy o rewitalizacji (z dnia 9 października 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.), wyznaczyło i przyjęło uchwałą nr XXXIII/261/17 z dnia 02.03.2017 r. obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, na którym zamierza prowadzić rewitalizację: centrum miasta w rejonie głównego skrzyżowania dróg krajowych nr 61 i nr 65 w centrum miasta oraz ulic zlokalizowanych w bezpośrednim ich sąsiedztwie o pow. 37,5 ha, co stanowi 2 % powierzchni miasta.

Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarze zdegradowanym wskazanych w Programie Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.


Program Rewitalizacji tworzony jest w oparciu o konsultacje społeczne
, których celem będzie – opracowanie założeń operacyjnych Programu, w tym wizji, celów i zadań wraz z systemem ich realizacji.

Mając na względzie powyższe, informujemy o rozpoczęciu konsultacji i zapraszamy Mieszkańców do aktywnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych związanych z opracowaniem Programu Rewitalizacji, które odbywać się będą w ramach cyklu spotkań i rozmów ze środowiskami/ interesariuszami procesów rewitalizacyjnych miasta Grajewo.

Na etapie tworzenia założeń Programu Rewitalizacji w terminie od 25.04.2017 r. do 30.06.2017 r. przewiduje się następujące formy konsultacji społecznych:

1. Badania społeczne dotyczące kierunków działań na obszarze rewitalizacji:

  • badanie mieszkańców obszarów rewitalizacji prowadzone techniką ankieterskich wywiadów osobistych (PAPI) w terminie: 28 kwietnia – 1 maja 2017 r. oraz za pośrednictwem kwestionariusza internetowego (CAWI) w terminie: 28 kwietnia – 4 maja 2017 r.

  • badania jakościowe – wywiady pogłębione z lokalnymi liderami opinii – techniką wywiadów telefonicznych (TDI) w terminie 28 kwietnia – 10 maja 2017 r.

Badania przeprowadzone zostaną przez firmę Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., która działa zgodnie z procedurami ochrony danych osobowych, tajemnicy statystycznej, a także zgodnie z międzynarodowym kodeksem firm badawczych ESOMAR dotyczącym standardów etycznych w badaniach społecznych. Wszelkie informacje, których udzielą Państwo pracownikom tej firmy będą chronione przez prawo oraz restrykcyjne procedury badawcze.

2.Spotkania konsultacyjne w formule warsztatów z Zespołem ds. Rewitalizacji ( wypracowanie wizji, celów, kierunków i zadań oraz systemu realizacji programu):

Termin spotkania: 25 kwietnia 2017 r. godz. 15.30

Miejsce spotkania: sala konferencyjna Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A

3.Spacer studyjny z udziałem Burmistrza po wyznaczonym obszarze do rewitalizacji w celu zebrania uwag, propozycji dotyczących potrzeb oraz możliwych kierunków działań rewitalizacyjnych. W spacerze udział wezmą eksperci odpowiedzialni za tworzenie zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji. 

4.Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji ( konsultacje założeń programu rewitalizacji).

5.Nabór projektów rewitalizacyjnych do programu poprzez formularz – Kartę projektów naboru projektów do programu – dostępną na stronie na stronie internetowej miasta Grajewo pod adresem www.grajewo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.um.grajewo.pl

6.Proces konsultacji projektu programu rewitalizacji poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie http://bip.um.grajewo.pl oraz www.grajewo.pl w celu składania uwag, opinii i propozycji.

Szczegółowe terminy poszczególnych form konsultacji oraz informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji dostępne będą:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.um.grajewo.pl

  • na stronie internetowej miasta Grajewo pod adresem www.grajewo.pl

  • w Referacie Pozyskiwania Środków pok. nr 9-10 w godzinach pracy tut. Urzędu.