Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

O rewitalizacji

Definicja rewitalizacji

Na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Obszar zdegradowany

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzyso­wym z powodu koncentracji negatywnych zja­wisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także nie­wystarczającego poziomu uczestnictwa w ży­ciu publicznym i kulturalnym oraz co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzen­no-funkcjonalnych, technicznych.

Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposia­dające ze sobą wspólnych granic, pod warun­kiem stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środo­wiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

Obszar rewitalizacji

Obszar obejmujący całość lub część obsza­ru zdegradowanego, charakteryzujący się szczególną koncentracją negatywnych zja­wisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, gmina zamierza pro­wadzić rewitalizację. Dla obszaru rewitalizacji gmina opracowuje i uchwala Gminny Program Rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszka­ły przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzie­lony na podobszary, w tym podobszary nie­posiadające ze sobą wspólnych granic.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR)

strategiczny dokument uchwalany przez radę gminy, określający sposób prowadzenia re­witalizacji, opracowywany i realizowany z udziałem interesariuszy. Program rewitaliza­cji jest programem obejmującym wszystkie ob­szary zdegradowane w gminie i stanowiącym kompleksową strategię przeprowadzenia na tych obszarach działań rewitalizacyjnych.

Poniżej procedura przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji KROK PO KROKU:

Źródło: Paweł Kołacz, Piotr Wielgus, Przepis na rewitalizację, http://www.pzr.org.pl/przepis-na-rewitalizacje