Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI

Burmistrz Miasta Grajewo, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr LII/397/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zmienionej Uchwałą Nr XXII/185/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2020 r., zawiadamia o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji wspiera działania Burmistrza Grajewa w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta, a także sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z wdrażaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027” oraz oceną przebiegu rewitalizacji na obszarze Miasta Grajewo.

Nabór uzupełniający na Członków Komitetu Rewitalizacji przeprowadzony zostanie w dniach od 1 grudnia do 15 grudnia 2020 r.


WARUNKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO:

 1. Nabór uzupełniający na Członków Komitetu Rewitalizacji ma na celu wyłonienie:
 • 2 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji
  (tj. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwo budownictwa społecznego),
 • 1 przedstawiciela podmiotów prowadzących na obszarze miasta Grajewo działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
 • 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Grajewo, w tym 1 prowadzącego taką działalność na obszarze rewitalizacji,
 • 2 przedstawicieli mieszkańców z obszaru rewitalizacji,
 • 2 mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji.
 1. Jedna osoba może reprezentować w Komitecie Rewitalizacji tylko jedną z wyżej wymienionych grup.

Uwaga ! Można być przedstawicielem tylko jednej kategorii podmiotów wskazanych w § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXII/185/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 1. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny. Członkowie Komitetu będą się zbierali co najmniej dwa razy w roku.
 2. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne od dnia rozpoczęcia naboru uzupełniającego, tj. od 1 grudnia 2020 r.:
  a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo pod adresem: bip.um.grajewo.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Grajewo grajewo.pl
  b) na stronie internetowej rewitalizacja.grajewo.pl
 3. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2020 r. :
  a) w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dodatkowy nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji”:
 • korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
 • bezpośrednio do punktu podawczego zlokalizowanego na parterze Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.
  b) w formie elektronicznej (skan dokumentu) na adres: sekretariat@um.grajewo.pl
 1. Formularze zgłoszeniowe nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze Formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 2. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Grajewa. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Uchwale.

Ewentualne pytania dotyczące naboru uzupełniającego należy kierować na adres: sekretariat@um.grajewo.pl  lub telefonicznie pod numerem tel. 86 273 08 28.

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. uchwala_lii_397_18-1
 3. uchwala_xxii_185_20